دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. نقش نوآوری های بنیادین محصول بر عملکرد شرکت‌های تولید کننده ادوات کشاورزی وابسته به تعاونی‌های روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

لیلا آندرواژ؛ ایمان قاسمی همدانی؛ مشکات واعظی جزه ئی


2. تحلیل نقش مدیریت جهادی، دانش و ریسک بر عملکرد شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

ناصر سیف اللهی


3. فرصت‌های راه‌اندازی تعاونی‌های دانشجویی در دانشگاه ایلام: راهنمایی برای توسعه تعاونی‌های کشاورزی و خدماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

نعمت اله شیری؛ همایون مرادنژادی؛ حسین مهدی زاده؛ سمیره صی محمدی


4. عوامل موثر برمشارکت مردمی تعاونی‌های توسعه وعمران شهرستانی با رویکرد کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: تعاونی توسعه و عمران سمنان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.22034/ajcoop.2021.133333

یونس وکیل الرعایا؛ حسین اسلامی مفید آبادی