کلیدواژه‌ها = شبکه‌سازی
بررسی عوامل موثربرتشکیل شبکه تعاونی‌های تولیدی کشاورزی: مطالعه ای استان البرز

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 124-138

10.22034/ajcoop.2022.328928.1766

محمد علیمحمد؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ سید مهدی میردامادی؛ سحر دهیوری


بررسی همکاری نهادی در زنجیره تأمین غذا: مطالعه‌ای کیفی در تعاونی‌های تولید دامی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 139-171

10.22034/ajcoop.2022.345936.1783

رسول لوایی آدریانی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ امیر علم بیگی