کلیدواژه‌ها = توسعه کارآفرینی
عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در تعاونیهای تولیدی کشاورزی استان ایلام

دوره 8، شماره 32، اسفند 1398، صفحه 50-70

مرجان واحدی؛ معصومه ملکی؛ محمد باقر آرایش


عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی مدیران شرکت تعاونی‌های فعال و برتر روستایی شهرستان نکا

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 27-52

محمد مهدی مردانشاهی؛ سید اسماعیل نظام زاده