کلیدواژه‌ها = موفقیت تعاونی
بررسی تأثیر اشتیاق کارآفرینانه مدیران بر موفقیت تعاونی های کشاورزی استان همدان

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 1-32

10.22034/ajcoop.2022.270345.1655

عباس صمدی؛ روح اله سهرابی؛ بهاره مهدوی نسب؛ مهدی سعیدی


عوامل مربوط به موفقیت تعاونی های تولید روستایی در جنوب استان کرمان

دوره 4، شماره 16، اسفند 1394، صفحه 103-129

مینا فاریابی؛ مصطفی احمدوند