کلیدواژه‌ها = تعاونی های کشاورزی
تبیین عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان برای مشارکت در فعالیت‌های جمعی و تعاونی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 119-151

10.22034/ajcoop.2022.299168.1719

طاهر عزیزی خالخیلی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ فاطمه رزاقی بورخانی


نقش سرمایه فرهنگی در عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویراحمد

دوره 4، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 127-143

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ آسیه صادق نیا؛ محمدجعفر رستمی