کلیدواژه‌ها = شاخص های موفقیت تعاونی ها
شاخص های شناسایی تعاونی‎های موفق کشاورزی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 39-60

فریبا حیدری؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ علیقلی حیدری