کلیدواژه‌ها = عملکرد
واکاوی اثر فرآیندهای مدیریت استعداد بر توانمندی شبکه سازی و عملکرد سازمانی مورد مطالعه: شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان اصفهان

دوره 10، شماره 37، خرداد 1400، صفحه 183-199

10.22034/ajcoop.2021.126285

حسین ستوده آرانی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ یاسر مقصودی گنجه؛ محمد مهتری آرانی؛ زهرا سرپله


نقش سرمایه فرهنگی در عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویراحمد

دوره 4، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 127-143

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ آسیه صادق نیا؛ محمدجعفر رستمی


بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی استان همدان

دوره 23، شماره 11، مهر 1391، صفحه 61-88

جلاله جهانی؛ احمد قیدی؛ اسماعیل کرمی دهکردی


رابطه بین توان مدیران و عملکرد تعاونیهای مصرف شهر کرمان

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 125-142

علی ملاحسینی؛ محدثه محمدی