کلیدواژه‌ها = استان زنجان
عوامل تاثیرگذار در اثربخشی آموزشی تعاونی‌های فرش دستباف

دوره 12، شماره 45، خرداد 1402، صفحه 24-40

10.22034/ajcoop.2023.338310.1773

رضا موحدی؛ مسعود سامیان؛ محمد محمدی


عوامل مؤثر برتقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی استان زنجان

دوره 21، شماره 3، مهر 1389، صفحه 111-126

حمید دنیائی؛ جعفر یعقوبی؛ یدا .. رجایی


نقش تعاونیهای فرش دستباف استان زنجان برتوسعه صادرات این فرش

دوره 21، شماره 3، مهر 1389، صفحه 157-170

ناصر پورصادق؛ نادر بهلولی؛ ، مهدی حاجی خانی