کلیدواژه‌ها = بخش تعاون
نقش تسهیلات تکلیفی بخش تعاون درایجاد فرصتهای شغلی طی برنامه-سوم مطالعه موردی استان خراسان رضوی

دوره 22، شماره 5، فروردین 1390، صفحه 1-20

سمانه دهباشیان؛ قدرت سپیدنام؛ منیژه کشتگری؛ رضا اکبریان


شناسایی فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاون در استان خوزستان

دوره 20، 202-203، اردیبهشت 1388، صفحه 69-84

مسعود بیژنی؛ غلامرضا خادمی پور