کلیدواژه‌ها = کارآفرینی سازمانی
بررسی تأثیر مؤلفه‌های بازدارنده توسعه کارآفرینی سازمانی بر گرایش کارآفرینانه سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی

دوره 6، شماره 22، شهریور 1396، صفحه 123-150

احسان خسروی؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ مرتضی اکبری


تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی با استفاده از رویکرد تئوری بنیانی

دوره 5، شماره 19، آذر 1395، صفحه 167-189

احسان خسروی؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ مرتضی اکبری


عوامل سازمانی مؤثر بر سطح کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی استان همدان

دوره 23، شماره 10، تیر 1391، صفحه 75-101

موسی اعظمی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ عفت موسوی


الگوی کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی اداره کل تعاون استان تهران

دوره 21، شماره 4، دی 1389، صفحه 171-196

داود حسین پور؛ فاطمه زارعی‌وش