کلیدواژه‌ها = تعاونی‌های روستایی
ارائه چارچوب پیشایندهای توسعه تعاونی‌های روستایی

دوره 11، شماره 43، آذر 1401، صفحه 67-89

10.22034/ajcoop.2022.312256.1744

بهاره عیسی زاده ملک میان؛ رسول عباسی؛ محمدرضا فلاح


شناسایی مشکلات توسعه کسب و کار تعاونی ها در روستاهای منطقه سیستان

دوره 10، شماره 38، شهریور 1400، صفحه 211-239

10.22034/ajcoop.2021.289311.1696

بهزاد رخشانی؛ علی سردارشهرکی؛ ندا علی احمدی


عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان مازندران

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 79-100

سید حسین زارعی پهنه کلائی؛ امیر احمدپور؛ مهدی چرمچیان لنگرودی