کلیدواژه‌ها = موفقیت تعاونی‌ها
عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های تعاونی تولیدی استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 119-146

10.22034/ajcoop.2020.122103

جلال الفتی؛ حسن رنگریز؛ کیومرث احمدی؛ بیژن رضایی


عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت

دوره 4، شماره 15، دی 1394، صفحه 1-15

فضل الله عزیز پور فرد؛ سارا قبادی علی آبادی؛ حسن صدیقی


تأثیر سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 1-21

فضل اله عزیزپورفرد؛ سارا قبادی علی آبادی؛ محمد چیذری