کلیدواژه‌ها = زنان روستایی
موانع کارآفرینی زنان روستایی بخش مرکزی استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 29، خرداد 1398، صفحه 133-152

10.22034/ajcoop.2019.90273

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی؛ نادیا آنی


عوامل مؤثر بر موفقیت صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی شهرستان قائمشهر

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 23-45

امیر احمدپور؛ محدثه عبدی ترکامی؛ شهره سلطانی


نقش تعاونی‌های کشاورزی در توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی استان تهران

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 1-24

سمیه ده حقی؛ محمد چیذری؛ حسن صدیقی


عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان مازندران

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 79-100

سید حسین زارعی پهنه کلائی؛ امیر احمدپور؛ مهدی چرمچیان لنگرودی