کلیدواژه‌ها = استان همدان
تحلیل استراتژیک تعاونیهای ‌دامداری و دامپروری استان همدان

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 25-48

سمیه لطیفی؛ حشمت اله سعدی؛ لیلا زلیخایی سیار


بررسی راهبردی تعاونیهای کشاورزی استان همدان مطالعه موردی تعاونیهای طیور

دوره 23، شماره 11، مهر 1391، صفحه 89-115

لیلا زلیخائی سیار؛ سمیه لطیفی؛ احمد یعقوبی فرانی