کلیدواژه‌ها = عوامل درون سازمانی
بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های عشایری استان فارس

دوره 11، شماره 44، بهمن 1401

10.22034/ajcoop.2023.357008.1796

مدینه خسروجردی؛ مهدی نوری پور؛ سعید صالحی


کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های روستایی استان لرستان

دوره 6، شماره 21، خرداد 1396، صفحه 67-85

سمیه کردعلی وند؛ منصور غنیان؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود یزدان پناه


بررسی رابطه بین عوامل درون سازمانی و میزان موفقیت شرکتهای تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه

دوره 22، شماره 5، فروردین 1390، صفحه 145-161

فرهاد نژادایرانی؛ یعقوب علوی متین؛ کبری فیروزی