کلیدواژه‌ها = استان فارس
نقش تعاونیهای روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزی مطالعه موردی استان فارس

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-28

بهاءالدین نجفی؛ زکریا فرج‌زاده