کلیدواژه‌ها = تأمین مالی
طراحی الگوی تأمین مالی شرکت های تعاونی استان ایلام

دوره 7، شماره 25، خرداد 1397، صفحه 119-145

کرم رضا رستمی؛ اردشیر شیری؛ اسفندیار محمدی؛ علی یاسینی


وضعیت تأمین مالی تعاونیها و شیوه‌های تقویت آن

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 27-58

سید شمس‌الدین حسینی؛ امیررضا سوری


بررسی روشهای تأمین مالی در طرحهای کارآفرینانه بخش تعاون استان مازندران

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 113-126

علی محمودی عالمی؛ حبیب اله اسمعیلی عالمی