کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
ارائه چارچوب پیشایندهای توسعه تعاونی‌های روستایی

دوره 11، شماره 43، آذر 1401، صفحه 67-89

10.22034/ajcoop.2022.312256.1744

بهاره عیسی زاده ملک میان؛ رسول عباسی؛ محمدرضا فلاح


واکاوی نقش تعاونی‏های تولید کشاورزی در دستیابی به توسعة پایدار در بخش کشاورزی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1394، صفحه 119-138

مسلم سواری؛ منا درانی؛ حسین شعبانعلی فمی