کلیدواژه‌ها = سرمایة اجتماعی
نقش اقتصاد تعاونی در تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 143-174

روح اله کهن هوش نژاد؛ بیژن عبدی


بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی‏های تولیدی کشاورزی و مقایسة آن با تعاونی‌های تولیدی صنعتی در استان تهران

دوره 4، شماره 13، خرداد 1394، صفحه 73-100

حمید انصاری؛ مهران جورابلو؛ نصرالله پورافکاری؛ سیدعلی هاشمیان فر


تبیین وضعیت سرمایة اجتماعی در تعاونی‌های دامداری شرق استان خوزستان

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 101-123

فاطمه کاظمی؛ بهمن خسروی‌پور؛ منصور غنیان؛ مسعود برادران؛ معصومه فروزانی