کلیدواژه‌ها = عوامل اقتصادی
تبیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر نظام اقتصاد تعاونی‌های ایران در دهة آینده با روش داده‌بنیاد

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 1-32

امیر میمنت آبادی؛ سید شمس الدین حسینی؛ عبدالرحیم پدرام؛ علیقلی حیدری


عوامل اقتصادی موثر بر توانمند سازی اعضای تعاونیهای روستایی زنان استان ایلام

دوره 23، شماره 11، مهر 1391، صفحه 41-59

مهرداد نیک نامی؛ زینب بندرز؛ داوود ثمری


بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای شیلات استان کرمانشاه

دوره 21، شماره 3، مهر 1389، صفحه 1-28

حشمت مرادی؛ امیرحسین علی‌بیگی