کلیدواژه‌ها = شرکت‌های تعاونی کشاورزی
عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی و نقش آن در عملکرد بازاریابی شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان اصفهان

دوره 7، شماره 26، شهریور 1397، صفحه 1-27

10.22034/ajcoop.2018.69426

ابوالفضل باغبانی آرانی؛ یاسر مقصودی گنجه؛ زهرا آریاپور؛ حسین ستوده آرانی؛ محمد مهتری آرانی


نقش شرکت‌های تعاونی کشاورزی در کاهش فقر روستایی در استان ایلام

دوره 6، شماره 21، خرداد 1396، صفحه 87-106

10.22034/ajcoop.2017.46625

رویا اشراقی سامانی؛ ثریا فتاحی؛ حامد چهارسوقی امین