کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی تعاونی‌ها

دوره 12، شماره 45، خرداد 1402، صفحه 134-147

10.22034/ajcoop.2023.378147.1814

مرتضی عارفی؛ عالمه کیخا؛ محمد قاسمی