نویسنده = �������� ���������������� ����������������
الگوی نوآوری و تحقیق و توسعه در تعاونی‌های فرش دستباف روستایی استان فارس

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 152-191

10.22034/ajcoop.2022.305285.1730

کاظم عسکری فر؛ سنا اسفندیاری؛ محمدصادق شرفی آورزمان