نویسنده = سید عبدالله حیدریه
ارائه مدل بازاریابی سبز با استفاده از پویایی سیستم در صنعت لبنیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/ajcoop.2023.371135.1812

سیدعبدالله حیدریه؛ مسعود عسکری؛ یونس وکیل الرعایا


طراحی و ارزیابی الگوی بازاریابی محتوایی دیجیتال در خلق ارزش مصرف‌کننده: رویکردی آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/ajcoop.2023.389805.1826

سیدعبدالله حیدریه؛ مریم رستمی؛ علی اکبر امین بیدختی


شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های بازاریابی سبز: مطالعه‌ای کیفی در صنایع لبنی

دوره 11، شماره 44، بهمن 1401، صفحه 79-91

10.22034/ajcoop.2022.353414.1791

مسعود عسکری؛ سیدعبدالله حیدریه؛ یونس وکیل الرعایا


طراحی و تبیین مدل هوشمندی سازمانی در تعاونی های تولیدی کشور با استفاد از رویکرد ترکیبی

دوره 10، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 138-162

10.22034/ajcoop.2022.295728.1708

طاهره یادگاری طاهری؛ یونس وکیل الرعایا؛ فرشاد فائزی رازی؛ سید عبدالله حیدریه