نویسنده = فرشاد فائزی رازی
شناسایی مؤلفه‌های رهبری کارآفرینانه با تأکید بر رفتار کاری نوآوری باز: مطالعه‌ای در شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/ajcoop.2023.382677.1819

المیرا نظری؛ یونس وکیل الرعایا؛ فرشاد فائزی رازی


طراحی و تبیین مدل هوشمندی سازمانی در تعاونی های تولیدی کشور با استفاد از رویکرد ترکیبی

دوره 10، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 138-162

10.22034/ajcoop.2022.295728.1708

طاهره یادگاری طاهری؛ یونس وکیل الرعایا؛ فرشاد فائزی رازی؛ سید عبدالله حیدریه