نویسنده = �������� ������ ������ �������� ����������������
مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی‌های بزرگ مقیاس

دوره 10، شماره 38، شهریور 1400، صفحه 161-182

10.22034/ajcoop.2021.132609

عبدالرضا کریم پور ملک شاه؛ مریم تقوایی یزدی؛ فاطمه هاشم زاده آبرسی