نویسنده = ���������������������� ������������
شناسایی عوامل موفقیت در تعاونی های صنعتی با استفاده از فنّ وقایع حساس

دوره 10، شماره 39، آذر 1400، صفحه 97-134

10.22034/ajcoop.2021.275765.1664

حسین وفائی بصیر؛ علیرضا اسلامبولچی؛ منصور اسماعیل پور؛ علی اصغری صارم