نویسنده = وحید علی آبادی
تعداد مقالات: 4
4. الزامات شکل گیری تعاونیهای دانش آموختگان کشاورزی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 55-70

وحید علی آبادی؛ امیر حسین علی بیگی؛ جعفر توکلی