نویسنده = ������������ ������ �������������������
وضعیت تأمین مالی تعاونیها و شیوه‌های تقویت آن

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 27-58

سید شمس‌الدین حسینی؛ امیررضا سوری