نویسنده = جواد محمدقلی‌نیا
موانع به کارگیری تجارت الکترونیک در تعاونیهای توزیعی استان تهران

دوره 21، شماره 4، دی 1389، صفحه 119-150

محمدمهدی علمدارمیبدی؛ وحید رضا میرابی؛ جواد محمدقلی نیا


راهکارها و الگوهای ترویج و توسعه تعاونیهای آموزشگاهی در استان خراسان جنوبی از دیدگاه دانش‌آموزان

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 59-87

الهام افتخاری گل؛ علیقلی حیدری؛ جواد محمدقلی نیا؛ کوروش روستا