نویسنده = جعفر یعقوبی
بررسی پاسخ‌های روانی کشاورزان اعضای تعاونی تولید شهرستان دهلران به آثار خشکسالی

دوره 6، شماره 21، خرداد 1396، صفحه 107-124

10.22034/ajcoop.2017.46626

فرح دلفیان؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ جعفر یعقوبی


عوامل موثر بر نیت پذیرش فناوری‌های پاک در تعاونی گلخانه‌داران بندرعباس (مورد مطالعه : روش‌های کنترل بیولوژیک)

دوره 4، شماره 16، اسفند 1394، صفحه 1-19

مسعود یزدان پناه؛ طاهره زبیدی؛ فلوریا محمدی؛ جعفر یعقوبی


بررسی نیت و رفتار دامداران عضو تعاونی دامداران شهرستان سیرجان در رابطه با رفاه دام

دوره 4، شماره 13، خرداد 1394، صفحه 1-23

فاطمه سالاری؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ جعفر یعقوبی


عوامل موثر در اثر بخشی دوره های اموزشی برگزار شده در شرکتهای تعاونی کشاورزی استان زنجان

دوره 23، شماره 11، مهر 1391، صفحه 1-19

ایمان خصالی لنگرودی؛ شقایق خیری؛ جعفر یعقوبی


عوامل مؤثر برتقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی استان زنجان

دوره 21، شماره 3، مهر 1389، صفحه 111-126

حمید دنیائی؛ جعفر یعقوبی؛ یدا .. رجایی