نویسنده = موسی اعظمی
تحلیل تطبیقی شبکه اجتماعی شرکت‌های تعاونی روستایی استان کرمانشاه

دوره 12، شماره 46، تیر 1402

10.22034/ajcoop.2023.349146.1786

موسی اعظمی؛ مهرداد پویا؛ جواد مرادی مریم نگاری


نقش تعاونی‌های شهرستان فامنین در کاهش فقر روستایی

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 53-74

موسی اعظمی؛ مختار بهادری قزلجه؛ مرجان سپه پناه


عوامل سازمانی مؤثر بر سطح کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی استان همدان

دوره 23، شماره 10، تیر 1391، صفحه 75-101

موسی اعظمی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ عفت موسوی