نویسنده = مسلم سواری
تعداد مقالات: 4
1. مدلسازی دینامیکی اثرات تعاونی‏های تولید روستایی بر مناطق روستایی

دوره 10، شماره 37، بهار 1400، صفحه 211-229

10.22034/ajcoop.2021.247097.1600

لیلا برفی زاده؛ منصور غنیان؛ مسلم سواری


3. واکاوی نقش تعاونی‏های تولید کشاورزی در دستیابی به توسعة پایدار در بخش کشاورزی

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 119-138

مسلم سواری؛ منا درانی؛ حسین شعبانعلی فمی


4. راهکارهای توسعة کارآفرینی در تعاونی‏های صنایع دستی استان کردستان

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 125-148

مسلم سواری؛ مرتضی مخلص آبادی فراهانی؛ علی اصغر میرکزاده