نویسنده = حسن صدیقی
عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت

دوره 4، شماره 15، دی 1394، صفحه 1-15

فضل الله عزیز پور فرد؛ سارا قبادی علی آبادی؛ حسن صدیقی


نقش تعاونی‌های کشاورزی در توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی استان تهران

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 1-24

سمیه ده حقی؛ محمد چیذری؛ حسن صدیقی


بررسی عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون در استان سیستان و بلوچستان

دوره 20، 210-211، دی 1388، صفحه 35-54

رضا منصور بستانی؛ علیقلی حیدری؛ حسن صدیقی