نویسنده = ������������ �������� ���������� ����������
موانع بازدارندة اجرای مهندسی مجدد تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان اهواز

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 77-94

رها صفرپور؛ احمدرضا عمانی؛ آزاده نوراله نوری وندی