نویسنده = ���������� �������� ��������
تدوین شاخصِ شفافیت شرکت‌های تعاونی در ایران

دوره 10، شماره 38، شهریور 1400، صفحه 1-42

10.22034/ajcoop.2021.126281

وحید کشافی نیا؛ مهدی یخچالی؛ بهزاد مینایی؛ محمدرضا مسعودی؛ محمدعلی زارع محمودآبادی