نویسنده = سعید عبدالمنافی
بررسی تاثیر برندگرایی بر عملکرد برند در شرکت‌های تعاونی کشاورزی (عرقیجات و گیاهان دارویی شهرستان فیروزآباد): نقش گرایش کارآفرینانه و قابلیت بازاریابی

دوره 10، شماره 38، شهریور 1400، صفحه 84-104

10.22034/ajcoop.2021.129180

سعید عبدالمنافی؛ عنایت اله نجیب زاده؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ یاسر مقصودی گنجه؛ منا پورعیسی؛ سیاوش امیری