نویسنده = یاسر مقصودی گنجه
بررسی تاثیر برندگرایی بر عملکرد برند در شرکت‌های تعاونی کشاورزی (عرقیجات و گیاهان دارویی شهرستان فیروزآباد): نقش گرایش کارآفرینانه و قابلیت بازاریابی

دوره 10، شماره 38، شهریور 1400، صفحه 84-104

10.22034/ajcoop.2021.129180

سعید عبدالمنافی؛ عنایت اله نجیب زاده؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ یاسر مقصودی گنجه؛ منا پورعیسی؛ سیاوش امیری


واکاوی اثر فرآیندهای مدیریت استعداد بر توانمندی شبکه سازی و عملکرد سازمانی مورد مطالعه: شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان اصفهان

دوره 10، شماره 37، خرداد 1400، صفحه 183-199

10.22034/ajcoop.2021.126285

حسین ستوده آرانی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ یاسر مقصودی گنجه؛ محمد مهتری آرانی؛ زهرا سرپله


عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی و نقش آن در عملکرد بازاریابی شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان اصفهان

دوره 7، شماره 26، شهریور 1397، صفحه 1-27

ابوالفضل باغبانی آرانی؛ یاسر مقصودی گنجه؛ زهرا آریاپور؛ حسین ستوده آرانی؛ محمد مهتری آرانی