نویسنده = حسین مهدیزاده
عوامل مؤثر بر پاسخگویی زیست‌محیطی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی استان ایلام

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 65-88

حسین مهدی زاده؛ کامران طاهرپور؛ زهره معتمدی نیا