داوران

نام داور سمت / سازمان
حسنعلی آقاجانی ریاست دانشگاه علمی کاربردی استان مازندران/ دانشگاه مازندران
ابراهیم آلبو نعیمی 1-استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی،خرمشهر،ایران
امیر احمدپور دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
حمیدرضا احیایی معاونت امور تعاونِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رویا اشراقی هیات علمی
مرتضی اکیری دانشگاه تهران
محمدصادق اللهیاری دانشیار گروه مدیریت کشاورزی،واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
باقر امینیان هیات علمی
مسعود برادران دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
حمید برقی دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان
مسعود بیژنی دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.
علیرضا پورسعید دانشگاه ایلام
حامد چهارسوقی امین عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
شهلا چوبچیان
داوود حاجی میررحیمی
ابراهیم حیدری دانشیار دانشگاه خلیج فارس
غلامرضا دین پناه گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
فاطمه رادان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور ایران
فرحناز رستمی عضو هیات علمی-دانشگاه رازی
محمد رهبری گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
مسلم سواری استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمد شریف شریف زاده گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مریم شریف زاده دانشگاه یاسوج
سعید شفیعی ثابت هیات علمی
علی شهنوازی
سمیره صی محمدی گروه کارآفرینی و توسعه روستایی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
عنایت عباسی دانشگاه تربیت مدرس
غلامحسین عبدالله زاده گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
جعفر عزیزی استادیار گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
امیرحسین علی بیگی دانشگاه رازی
سیف اله علیدختی دانشیار گروه مدیریت کشاورزی
محمد غفاری استادیار مدیریت بازرگانی پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمد رضا محبوبی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدجواد مصطفوی
رضا موحدی دانشگاه بو علی سینا
محسن موسایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
وحید رضا میرابی مدرس دانشگاه و رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
امیر نعیمی دانشگاه زنجان گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
دکتر نوقانی
سعید هدایتی نیا دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا همدان. ایران
مرجان واحدی
مسعود یزدان پناه دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان