داوران

نام داور سمت / سازمان
امیر احمدپور دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
امیر احمدپور دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
محمد ایدی مدیریت.دانشکده علوم انسانی.مشاور کار و رفاه اجتماعی
محمدباقر آرایش رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد ایلام
محمد باقر آرایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
معصومه ارفعی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
فرزاد اسکندری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
عادله اسمعیلی
موسی اعظمی عضو هیات علمی/ دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسنعلی آقاجانی ریاست دانشگاه علمی کاربردی استان مازندران/ دانشگاه مازندران
مرتضی اکیری دانشگاه تهران
محمدصادق اللهیاری دانشیار گروه مدیریت کشاورزی،واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
باقر امینیان هیات علمی
مهرداد باقری هیئت علمی دانشگاه پیام نور گیلان
مسعود برادران دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
حمید برقی دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان
مسعود بیژنی دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.
فهیمه بهرامی پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
فاطمه پناهی
علیرضا پورسعید هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
هوشنگ تقی زاده گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- تبریز- ایران
سید محمدباقر جعفری استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران
مهدی چرمچیان لنگرودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
محمد چلاجور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
حامد چهارسوقی امین استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام
شهلا چوبچیان
داوود حاجی میررحیمی
ابراهیم حیدری دانشیار دانشگاه خلیج فارس
سید صمد حسینی گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز
غلامرضا دین پناه گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
سحر ده یوری هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
مهدی رحیمیان دانشگاه لرستان
فرحناز رستمی عضو هیات علمی-دانشگاه رازی
لقمان رشیدپور گروه مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد،ایران
عبدالرضا رکن الدین افتخاری استاد کامل دانشگاه تربیت مدرس
نادر زالی عضو هیئت علمی گروه برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه گیران
مسعود یزدان پناه دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان
غلامرضا زمانیان دانشگاه سیستان و بلوچستان
آزیتا زند استادیار گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحداسلامشهر
سید محمدجواد سبحانی هیات علمی دانشگاه علمی کاربردی
حسین ستوده آرانی استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
علی سردارشهرکی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
شهره سلطانی وزارت جهاد کشاورزی
مسلم سواری استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
مجتبی سوختانلو استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
محمد شریف شریف زاده گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید شفیعی ثابت هیات علمی
شهاب الدین شکری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن گروه اقتصاد کشاورزی
علی شهنوازی
سمیره صی محمدی گروه کارآفرینی و توسعه روستایی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
عنایت عباسی دانشگاه تربیت مدرس
جعفر عزیزی استادیار گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
جعفر یعقوبی دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی/ دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
جعفر یعقوبی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
حسن یعقوبی
احمد یعقوبی فرانی استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
امیرحسین علی بیگی دانشگاه رازی
حسن علیپور معاون دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهشی
سیف اله علیدختی دانشیار گروه مدیریت کشاورزی
احمدرضا عمانی دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمد غفاری استادیار مدیریت بازرگانی پردیس فارابی دانشگاه تهران
سعید غلامرضایی عضو هیات علمی دانشگاه
احمد فتاحی دانشگاه اردکان
صفا فرخی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
همایون فرهادیان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
سعید فعلی نهاوند دانشگاه
نگین فلاح حقیقی
فاطمه قربانی پیرعلیدهی دانشگاه رازی
لیلا کارپیشه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
علیرضا کرباسی دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی کرباسیون
آیت اله کرمی هیئت علمی- دانشگاه یاسوج
سعید کریمی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
سلیم کریمی تکلو عضو هیات علمی دانشگاه ولیعصر رفسنجان
مهدی کرمی دهکردی استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه شهرکرد
علی اکبر گرجی ازندریانی حقوق/دانشگاه شهید بهشتی
غلامرضا مجردی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان
محمد رضا محبوبی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد محمدی استادیار گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحداسلامشهر
شهرام محمدزاده
مریم محمودی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمد مختارنیا استادیار بازنشسته گروه ترویج و آموزش کشاورزی-دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
شهرام مقدسی
رضا موحدی دانشگاه بو علی سینا
محسن موسایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
کریم نادری مهدیی دانشگاه بوعلی سینا - عضو هیات علمی
سیدحسین نبوی گروه جامعه شناسی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، شهر تهران، ایران
امیر نعیمی دانشگاه زنجان گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
مهرداد نیک نامی
عباس نوروزی
مرجان واحدی