داوران

نام داور سمت / سازمان
محمد صادق ابراهیمی هیات علمی گروه توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
امیر احمدپور دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
امیر احمدپور دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
محمد ایدی مدیریت.دانشکده علوم انسانی.مشاور کار و رفاه اجتماعی
محمدباقر آرایش رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد ایلام
محمد باقر آرایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
معصومه ارفعی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
علی اسدی دانشگاه تهران
محم رحیم اسفیدانی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران
فاطمه اسلام فرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس معاونت تعاون اداره آموزش، ترویج و تحقیقات
عادله اسمعیلی
موسی اعظمی عضو هیات علمی/ دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسنعلی آقاجانی ریاست دانشگاه علمی کاربردی استان مازندران/ دانشگاه مازندران
مرتضی اکبری هیئت علمی دانشگاه تهران
حسین آگهی دانشگاه رازی
محمدصادق اللهیاری دانشیار گروه مدیریت کشاورزی،واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
حمید آماده
علی نقی امیری استاد دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی
باقر امینیان هیات علمی
لورنس انویه عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آرزبایجان غربی
مهرداد باقری هیئت علمی دانشگاه پیام نور گیلان
علی بدرقه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
مسعود برادران دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
حمید برقی دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان
مسعود بیژنی استادیار ترویج و آموزش کشاورزی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.
مسعود بیژنی استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی/ دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران.
مجید بنایی اسکویی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران
فهیمه بهرامی پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
محمدرضا پاسبان گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه پناهی
سهیلا پورجاوید دکترای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
علیرضا پورسعید هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
هوشنگ تقی زاده گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- تبریز- ایران
سید محمدباقر جعفری استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران
محمد چیذری استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مهدی چرمچیان لنگرودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
محمد چلاجور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
حامد چهارسوقی امین استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام
شهلا چوبچیان
پرویز حاجیانی استادیار دانشگاه خلیج فارس
داوود حاجی میررحیمی
ابراهیم حیدری دانشیار دانشگاه خلیج فارس
سید صمد حسینی گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز
غلامحسین حسینی نیا ترویج و آموزش کشاورزی
حسین خارا هیات علمی
حسین دایی زاده استادیار دانشگاه
غلامرضا دین پناه گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
سحر ده یوری هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
سحر ده یوری هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
حسین راحلی
رهام رحمانی هیات علمی / سازمان تحقیقات کشاورزی استان فارس
مهدی رحیمیان دانشگاه لرستان
فرحناز رستمی عضو هیات علمی-دانشگاه رازی
ولی الله رستمعلی زاده هیات علمی موسسه مطالعات و مدیریتدجامع و تخصصی جمعیت کشور
لقمان رشیدپور گروه مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد،ایران
عبدالرضا رکن الدین افتخاری استاد کامل دانشگاه تربیت مدرس
محمد رهبری گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
عظیم زارعی دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
حسن زارعی متین استاد دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی
نادر زالی عضو هیئت علمی گروه برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه گیران
سعید یزدانی استاد راهنما
مسعود یزدان پناه دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان
غلامرضا زمانیان دانشگاه سیستان و بلوچستان
آزیتا زند استادیار گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحداسلامشهر
سید محمدجواد سبحانی هیات علمی دانشگاه علمی کاربردی
حسین ستوده آرانی استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
علی سردارشهرکی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
رضا سکوتی نسیمی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تبریز
شهره سلطانی وزارت جهاد کشاورزی
روح الله سمیعی گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
روح اله سمیعی گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
مسلم سواری استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
ناصر شاهنوشی هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه شیرزادی دانشگاه زابل
مهدی شریعت زاده
محمد شریف شریف زاده گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مریم شریف زاده
سعید شفیعی ثابت هیات علمی
شهاب الدین شکری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن گروه اقتصاد کشاورزی
علی شکوری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
علی شمس هیات علمی- دانشگاه زنجان
اسماعیل شهبازی دانشگاه شهید بهشتی
جواد شهرکی دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی شهنوازی
محمد صادق صبوری
شاپور ظریفیان هیات علمی گروه ترویج و توسعه روستائی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
احمد عابدی سروستانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عنایت عباسی دانشگاه تربیت مدرس
عباس عبدشاهی هیئت علمی دانشگاه رامین اهواز
جعفر عزیزی استادیار گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
جعفر یعقوبی دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی/ دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
جعفر یعقوبی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
حسن یعقوبی
احمد یعقوبی فرانی استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
امیرحسین علی بیگی دانشگاه رازی
امیرحسین علی بیگی هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی / دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
حسن علیپور معاون دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهشی
سیف اله علیدختی دانشیار گروه مدیریت کشاورزی
ناصر علیقلی زاده عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه مازندران
احمدرضا عمانی دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمد غفاری استادیار مدیریت بازرگانی پردیس فارابی دانشگاه تهران
سعید غلامرضایی عضو هیات علمی دانشگاه
سعید غلامرضایی دانشگاه لرستان
سید جمال فرج اله حسینی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات - تهران
صفا فرخی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
همایون فرهادیان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
سعید فعلی نهاوند دانشگاه
نگین فلاح حقیقی
فاطمه قربانی پیرعلیدهی دانشگاه رازی
سیروس قنبری دانشگاه سیستان و بلوچستان
لیلا کارپیشه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
فاطمه کاظمیه عضو هیئت علمی گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
علی کیانی راد هیات علمی/موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی وتوسعه روستایی
علیرضا کرباسی دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی کرباسیون
آیت اله کرمی هیئت علمی- دانشگاه یاسوج
سعید کریمی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
سلیم کریمی تکلو عضو هیات علمی دانشگاه ولیعصر رفسنجان
مهدی کرمی دهکردی استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه شهرکرد
یازمراد کوسه غراوی اداره آموزش،ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
حسین کوهستانی
علی اکبر گرجی ازندریانی حقوق/دانشگاه شهید بهشتی
غلامرضا مجردی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان
محمد رضا محبوبی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تکتم محتشمی استایار دانشگاه تربت حیدریه
محمد محمدی استادیار گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحداسلامشهر
شهرام محمدزاده
بهروز محمدی یگانه دانشگاه زنجان
مریم محمودی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمد مختارنیا استادیار بازنشسته گروه ترویج و آموزش کشاورزی-دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
وحید رضا میرابی مدرس دانشگاه و رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
ابوالقاسم مرتضوی
مریم مصباحی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
سید حسن مطیعی لنگرودی استاد کامل دانشگاه تهران
رضا مقدسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
شهرام مقدسی
شهرام مقدس فریمانی موسسه اموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی
علی ملاحسینی دانشیار دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
الوانی مهدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نادر مهرگان استاد/بو علی سینا
رضا موحدی دانشگاه بو علی سینا
حمید موحد محمدی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
محسن موسایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
مرتضی مولایی استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه
کریم نادری مهدیی دانشگاه بوعلی سینا - عضو هیات علمی
سیدحسین نبوی گروه جامعه شناسی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، شهر تهران، ایران
مدیر نشریه معاونت امور تعاونِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
امیر نعیمی دانشگاه زنجان گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
مهرداد نیک نامی
نیو نوذری دانشگاه امیر المومنین
عباس نوروزی
مرجان واحدی
جمیدرضا وارثی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
علی یوسفی گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
محمد حسن وکیل پور استادیار