داوران

نام داور سمت / سازمان
محمد باقر آرایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
محمدباقر آرایش رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد ایلام
حسنعلی آقاجانی ریاست دانشگاه علمی کاربردی استان مازندران/ دانشگاه مازندران
امیر احمدپور دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
امیر احمدپور دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
حمیدرضا احیایی معاونت امور تعاونِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اسحق ارجمند گروه جامعه شناسی. اندیمشک
مرتضی اکیری دانشگاه تهران
محمدصادق اللهیاری دانشیار گروه مدیریت کشاورزی،واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
باقر امینیان هیات علمی
محمد ایدی مدیریت.دانشکده علوم انسانی.مشاور کار و رفاه اجتماعی
حمید برقی دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان
مسعود بیژنی دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.
شهلا چوبچیان
داوود حاجی میررحیمی
ابراهیم حیدری دانشیار دانشگاه خلیج فارس
غلامرضا دین پناه گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
فرحناز رستمی عضو هیات علمی-دانشگاه رازی
محمد رهبری گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
مسلم سواری استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمد شریف شریف زاده گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید شفیعی ثابت هیات علمی
علی شهنوازی
سمیره صی محمدی گروه کارآفرینی و توسعه روستایی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
عنایت عباسی دانشگاه تربیت مدرس
جعفر عزیزی استادیار گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
امیرحسین علی بیگی دانشگاه رازی
محمد غفاری استادیار مدیریت بازرگانی پردیس فارابی دانشگاه تهران
احمد فتاحی دانشگاه اردکان
صفا فرخی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
لیلا کارپیشه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
مصطفی کرباسیون
ایمانه گلی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مدیریت ترویج و آموزش کشاورزی
محمد رضا محبوبی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مریم محمودی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمدجواد مصطفوی
رضا موحدی دانشگاه بو علی سینا
محسن موسایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
وحید رضا میرابی مدرس دانشگاه و رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
امیر نعیمی دانشگاه زنجان گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
عباس نوروزی
سعید هدایتی نیا دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا همدان. ایران
مرجان واحدی
مسعود یزدان پناه دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان