اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه از قوانین Cope پیروی می کند.