فصلنامه تعاون و کشاورزی (AJCOOP) - واژه نامه اختصاصی