راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و تدوین مقاله

       تسهیل فرآیند دستیابی به اطلاعات جهت ارتقاء ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاون و شناسایی زمینه‌های جدید باقابلیت ورود به بخش تعاون از ضروریات  قانونی و تأکیدات برنامه راهبردی وزارت تعاون می‌باشد.

دراین‌ارتباط اهم اهداف فصلنامه تعاون عبارت‌اند از:    

  1. معرفی بخش تعاون و کشاورزی
  2. انتشار نتایج و یافته‌های تحقیقاتی در حوزه تعاون و کشاورزی
  3. تقویت انگیزه تدوین مقالات تخصصی درزمینهٔ تعاون و کشاورزی
  4. برقراری تعامل علمی و کاربردی و مبادله تجارب داخلی و خارجی درزمینهٔ تعاون و کشاورزی
  5. ترویج الگوهای نوین تعاونی و همچنین اشاعه نوآوری‌های کاربردی در بخش تعاون و کشاورزی

شیوه نگارش مقاله

     به‌منظور رعایت وحدت رویه از صاحب‌نظران، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه‌های پژوهشی، مطالعاتی و توسعه تعاون تقاضا می‌شود، در تهیه و تدوین مقالات ارسالی به دفتر فصلنامه نکات ذیل را رعایت فرمایند:

1. هر مقاله با حفظ 2 سانتیمتر حاشیه از هر طرف و فاصله بین خطوط 2 سانتیمتر، حداکثر در 15 صفحه تهیه شود.

2. مقاله با نرم‌افزار word2003 و بالاتر، فونت نازنین 12 و چکیده انگلیسی نیز با فونت 12 Times New Roman تایپ شود.

3. مقاله شامل عنوان، چکیده و کلیدواژه فارسی، مقدمه، مبانی نظری، روش‌شناسی تحقیق، بحث و تحلیل، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها، منابع و چکیده و کلیدواژه انگلیسی باشد.

4. عنوان مقاله منعکس‌کننده محتوای مقاله، ساده، کوتاه و گویا باشد. توصیه می‌شود، در عنوان مقاله تا حد امکان از واژه‌های کلیدی استفاده شود.

5. چکیده مقاله، خلاصه‌ای مختصر از مقدمه، مبانی نظری، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد و حداکثر در 100 تا 250 کلمه تهیه شود.

6. کلیدواژه‌ها شامل کلمات اصلی عنوان، نام مدل‌ها یا الگوهای جدید مقاله باشد. 

7. حتی‌المقدور سعی شود از یک چارچوب مشترک به شرح ذیل در تهیه مقاله استفاده شود:

     1-7.  مقدمه: در این بخش ضمن معرفی موضوع موردبحث، اهداف، ضرورت مطالعه و پرسش‌های موردنظر مشخص و اهم سوابق به‌اختصار توضیح داده شود. همچنین ضرورت انجام مطالعه و هدف مطالعه به‌روشنی بیان شود. در قسمت مقدمه زمینه لازم و کافی فراهم شود تا خواننده نتایج پژوهش فعلی را درک کند.

     2-7.  مبانی نظری: این قسمت از مقاله به تشریح سوابق مطالعات مرتبط و طرح دیدگاه‌های نظری اختصاص خواهد داشت.

     3-7. روش‌شناسی تحقیق: در این بخش، ضمن معرفی نوع و روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه‌ها، نوع نمونه‌گیری، ابزار سنجش، روایی، اعتبار، متغیرها و فرضیات تحقیق ارائه می‌شود.

     4-7.  بحث و تحلیل: در این بخش، نتایج ارائه‌شده مورد تجزیه‌وتحلیل و تفسیر قرارگرفته، توجه خواننده به موضوع اصلی پژوهش و مطالعه، پرسش‌های مطرح‌شده در بخش مقدمه و نتایج به‌دست‌آمده  معطوف می‌گردد و درنهایت کاربردهای علمی و نظری و استنـتاج اساسی از آن ارائه می‌شود.

     5-7. نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها: این بخش شامل تصویری کلی از نتایج و مقایسه آن با موارد مشابه قبلی، تفسیر نتایج و ارائه راهکارها می‌باشد.

8. منابع  و مأخذ: منابع مورداستفاده ترجیحاً شامل جدیدترین اطلاعات درزمینهٔ موردنظر باشد و به‌صورت کتاب، مقاله یا مقاله کوتاه چاپ‌شده یا پذیرفته‌شده در مجلات مختلف و از طریق کتابخانه‌ها یا پایگاه‌های اطلاعاتی قابل‌دسترسی باشند.

9.منابع مورداستفاده در متن در فهرست منابع به‌طور کامل و به ترتیب حروف الفبا تنظیم و در پایان مقاله آورده شود. در این فهرست ابتدا منابع فارسی و پس‌ازآن منابع خارجی ذکر گردد.

10. برای ذکر مآخذ در داخل متن ترتیب زیر رعایت شود:

     1-10. مطالب مورداستفاده از منابع، درصورتی‌که نقل‌قول مستقیم باشد، باید در داخل گیومه (علامت نقل‌قول «») قرار گیرد و بلافاصله پس از آن‌ها چند مشخصه اصلی منبع موردنظر (نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه) آورده شود. برای مثال: (هن هان،2019) یا (Henehan,2019)

     2-10.  برای سایر مطالبی که جنبه نقل‌قول غیرمستقیم دارد و یا نقل به معنی باشد، ذکر چند مشخصه کلی فوق، بدون استفاده از گیومه، کافی است.

     3-10.  اگر تعداد نویسندگان بیشتر از دو نفر باشد، ابتدا نام نویسنده اول و سپس عبارت "و همکاران" ذکر شود.

      مثال (هن هان و همکاران، 2019) یا (Henehan et al., 2019).

11. برای تهیه فهرست منابع در پایان مقاله موارد زیر رعایت شود:

     1-11.  در مورد کتاب:

نام خانوادگی و نام اولین نویسنده، نام و نام خانوادگی سایر نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، نام مترجم (درصورتی‌که ترجمه باشد)، نام ناشر و محل انتشار.

مثال: مستعانی ، محمد حسین (1398) ، مدیریت تعاونی های مصرف ، انتشارات پایگان ، تهران.

Birchall, Johnston, (2019), cooperatives and the Millennium Development Goals, Cooperative Branch & Policy Integration Department International Labour Office, Geneva.                                                                                                                               

     2-11.  در مورد نشریه:

نام خانوادگی و نام اولین نویسنده ، نام و نام خانوادگی سایر نویسندگان ، سال انتشار ، عنوان مقاله ، نام مترجم (در صورتی که ترجمه باشد) ، نام نشریه (با حروف خمیده) ، جلد / سال ، شماره و دامنه صفحات.

مثال: علیپور، ح. و ابراهیمی، م.  (1386). بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری در تعاونی ها، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، 8، (192)، 119-134.

Chibanda, M., Ortmann, G.F., & Lyne, M.C. (2018). Institutional and governance factors influencing the performance of selected smallholder agricultural cooperatives in KwaZulu- Natal. Agrekon. Vol. 48, No. 3.

     3-11.  در مورد پایان‌نامه:

نام خانوادگی و نام نویسنده، سال انتشار، عنوان پایان‌نامه، مقطع تحصیلی، نام دانشکده و دانشگاه.

مثال: پیمان امجدی ، (1386) ، ارزیابی عملکرد اداره کل تعاون استان کردستان از دیدگاه متقاضیان تسهیلات بانکی با استفاده از مدل سروکوال، کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشـگاه آزاد اسـلامـی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

Medeiros, Dean, (2019), Poverty Alleviation and Biodiversity Conservation in Rural Brazil: A Case Study of the Cananeia Oyster Producers Cooperative, Master, Natural Resources Institute University of Manitoba.

 12. در مورد مقالات حاوی عکس، نمودار و جدول از الگوی زیر استفاده شود:

     1-12.  نمودارها حتی‌المقدور به روش گرافیک کامپیوتری تهیه گردد، در غیر این صورت بر روی صفحه شطرنجی گرافیکی به‌دقت رسم شود.

     2-12.  بهتر است نسخه اصلی عکس‌ها ارسال گردد.

     3-12.  مناسب‌ترین محل برای درج عکس‌ها، نمودارها و جدول‌ها انتخاب شود.

     4-12.  مأخذ تمامی جدول‌ها ذکر گردد.

 

13. در انتهای مقالات فارسی (آن مقالاتی که کد DOI دارند) و تمامی مقالات انگلیسی کد DOI مقاله را وارد نمایید.

14. نشانی پستی، شماره تلفن، دورنگار و آدرس پست الکترونیکی نویسندگان (e- mail) بر روی صفحه اول مقاله درج شود.

 15. نحوه ارسال مقالات:

     1-15. ضروری است مقالات تنها در سایت مجله بارگذاری شوند و از پذیرش مقالاتی که به‌صورت حضوری یا به‌صورت ارسال‌شده از طریق ایمیل باشد، جدا معذوریم.

             روش بارگذاری در سایت: از قسمت ورود به سامانه با واردکردن نام کاربری و رمز عبور خود وارد صفحه شخصی شوید و از بخش بارگذاری مقاله جدید مقاله خود را در سایت بارگذاری نمایید.

چنانچه کاربر جدید هستید می‌توانید از قسمت ثبت‌نام، برای خود نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید و سپس مقالات خود را بارگذاری نمایید.

نکته: پیگیری مقالات را صرفاً از طریق سایت فصلنامه و صفحه شخصی خود انجام دهید و در صورت سؤال با دفتر مجله تماس بگیرید. 

تذکر 1: هنگام بارگذاری مقالات فرم مشخصات مقالات را به‌صورت کامل (عنوان مقاله، عنوان کوتاه، چکیده فارسی و انگلیسی، یافته‌های تحقیق، منابع و ...) ارسال نمایید. درصورتی‌که فرم ناقص ارسال شود مقاله شما مردود خواهد شد.

تذکر: مقالات قبلاً در نشریه دیگری چاپ‌نشده یا برای چاپ به نشریات دیگر ارسال نگردیده باشد.

 

 16. آدرس فصلنامه:

 نشانی سایت:                                                  www.ajcoop.mcls.gov.ir

 آدرس الکترونیکی:                                taavonpublication@yahoo.com

آدرس پستی:  تهران - خیابان شهید بهشتی - ضلع جنوبی میدان تختی - ساختمان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - کد پستی 1576853814

تلفن:         86732230 - 021  

  

17. ملاحظات:

 - مسئولیت نوشتن مشخصات شخصی و شغلی به‌صورت صحیح اعم از فارسی و انگلیسی به عهده خود نویسندگان می‌باشد.

- تهیه چکیده صحیح انگلیسی که با چکیده فارسی اعم از عنوان و متن مقاله همخوانی داشته باشد، الزامی است.