1. شناسایی مؤلفه‌های نوآوری سازمانی در تعاونی‌های لبنی کشور به روش دلفای فازی

صفحه 1-24

محمد رهبری؛ روح الله سمیعی؛ مجید اشرفی؛ سامره شجاعی


2. اثربخشی ترویج فنون زراعی در تعاونی تولید روستایی پیوند استان گلستان با استفاده از الگوی ارزشیابی آزمایش اجتماعی

صفحه 25-51

سمیه محمودی؛ محمد رضا محبوبی؛ عبدالوهاب قزل


3. شناسایی عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر در عملکرد تعاونی‌های تولید روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد

صفحه 167-198

محسن موسایی؛ آیت الله محمدی مفرد


4. تعیین مزیت‌های رقابتی تعاونی‌های تولیدی برای توسعه بازارهای تعاونی در استان خوزستان

صفحه 51-71

ابراهیم انواری؛ ادریس محمودی


5. عدم تمایل کشاورزان گندم‌کار استان ایلام به عضویت در تعاونی‌های تولیدی کشاورزی با استفاده از روش‌شناسی کیو

صفحه 71-102

محمد باقر آرایش


6. پیش‌بینی عوامل مؤثر بر رفتار نخل‌داران عضو تعاونی تولید شهرستان دشتستان در زمینه حفاظت از آب با مقایسه مدل های رفتار برنامه‌ریزی‌شده و فعال‌سازی هنجار

صفحه 103-137

سیده زهره محمدی؛ سعید محمدزاده؛ مسعود یزدان پناه


7. بررسی وضعیت تعاونی‌های مشاع کشاورزی شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری از دیدگاه بهره‌برداران

صفحه 137-166

پژمان رضایی