دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1396 
4. مقایسه تشکل‏های آب‌بران استان خوزستان بر اساس مدل EFQM

صفحه 75-100

منصور غنیان؛ عرفان علیمیرزایی؛ منا درانی