دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 1-194