دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 1-176 
3. نقش تعاونی‌های شهرستان فامنین در کاهش فقر روستایی

صفحه 53-74

موسی اعظمی؛ مختار بهادری قزلجه؛ مرجان سپه پناه