دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1400، صفحه 1-265 
1. تدوین شاخصِ شفافیت شرکت‌های تعاونی در ایران

صفحه 1-45

10.22034/ajcoop.2021.126281

وحید کشافی نیا؛ مهدی یخچالی؛ بهزاد مینایی؛ محمدرضا مسعودی؛ محمدعلی زارع محمودآبادی


7. مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی‌های بزرگ مقیاس

صفحه 175-200

10.22034/ajcoop.2021.132609

عبدالرضا کریم پور ملک شاه؛ مریم تقوایی یزدی؛ فاطمه هاشم زاده آبرسی