دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1394 
2. شاخص های شناسایی تعاونی‎های موفق کشاورزی

صفحه 39-60

فریبا حیدری؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ علیقلی حیدری


5. عوامل مؤثر بر عدم موفقیت تعاونی‌های چایکاران در استان گیلان

صفحه 111-126

مصطفی نصرالهی؛ محمدصادق اللهیاری؛ شهرام صداقت حور؛ سید علی نورحسینی


6. نقش سرمایه فرهنگی در عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویراحمد

صفحه 127-143

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ آسیه صادق نیا؛ محمدجعفر رستمی