دوره و شماره: دوره 20، 206-207 - شماره پیاپی 206، تابستان 1388، صفحه 1-167 
2. امکان سنجی تعاونیهای مشاوره برای توانمند سازی تعاونیهای تولید استان خراسان رضوی

صفحه 21-45

محمد قربانی؛ علی دریجانی؛ ابراهیم حسن پور؛ محمد خالدی؛ محمد ترشیزی